Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 29/2013 z dnia 10.06.2013r. - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii „D 1”.

Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii „D 1”


W związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii „D 1”, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NAVIMOR-INVEST S. A. z dnia 18 lutego 2011 r., w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A.  („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii „D 1”:
  Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, (art. 431 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu  17 maja 2013r.  Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 maja 2013r.,
 2. Data przydziału akcji:
  Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii „D 1” nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie 7 Umów Objęcia Akcji zawartych  w dniach od  23 do 27 maja 2013r.,
 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
  Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż  123 500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii „D 1” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda akcja,
 4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
  Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji,
 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
  W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych  123 500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii „D 1” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były  nabywane (obejmowane):
  Akcje serii „D 1”, których dotyczy raport zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej  tj. 0,10 zł (dziesięć groszy)  za jedną akcję,
 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
  Zapisy na akcje serii „D 1” złożyło 7 osób,
 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej
  subskrypcji.
  Umowy Objęcia Akcji zostały zawarte z 7  osobami w dniach od 23 do 27 maja 2013r.,
 9. Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitent):
  Akcje serii „D1” nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję tych akcji,
 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze
  wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
  Łączne koszty emisji akcji serii „D 1”  wyniosły   2.620,00 zł przy czym w podziale na koszty:
  a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 2.620,00 zł  netto (koszty podjęcia dwóch aktów notarialnych ),
  b) wynagrodzenia subemitentów - 0 zł,
  c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0 zł,
  d) promocji oferty - 0 zł.
  Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii  „D 1” tj. kwota 12.350,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.


 

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii „D 1” i wprowadzenia ich do obrotu zostaną wliczone w koszty finansowe i zaprezentowane w rachunku wyników Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Pliki do pobrania: