Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 28/2013 z dnia 27.05.2013r. - Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego.

Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że  w ramach realizowanego w Spółce Programu Motywacyjnego ( realizacja drugiej transzy ), przyjętego Uchwałą  nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie: przyjęcia Programu Motywacyjnego dla niektórych członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki, o którym Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 20 czerwca 2011r., objętych zostało 123 500 akcji zwykłych na okaziciela serii „D 1”. Akcje te wyemitowane zostały w ramach kapitału warunkowego na podstawie Uchwały nr 7 NWZA Spółki z dnia 18 lutego 2011r.

Jednostkowa cena emisyjna akcji serii „D 1” wynosi 0,10 zł.

Zarząd Emitenta w dniu 17 maja 2013r. zaoferował 7 podmiotom ( osobom fizycznym ) do objęcia łącznie 123 500 akcji zwykłych na okaziciela serii „ D 1”.

Na skutek przyjęcia wszystkich złożonych przez Emitenta ofert, w dniach od 23 do 27 maja 2013r. doszło do zawarcia  Umów o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii „ D 1”.

Akcje w ilości 123 500 sztuk opłacone zostały w całości gotówką.

 

Emitent niezwłocznie wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o rejestrację ww. akcji serii „D 1” oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5a)  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Pliki do pobrania: