Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 11/2013 z dnia 15.03.2013r. - Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent”), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, tekst jednolity Statutu Spółki uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2013  z dnia  14 marca 2013 roku.

Tekst jednolity Statutu zawiera zmiany wprowadzone Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 marca 2013 roku, polegające na dodaniu  § 6 b:

  1.  § 6 b Statutu Spółki o następującym brzmieniu :

          „§6b

          1.  Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 52.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące) i dzieli się na nie więcej niż 520.000 (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „E" o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć złotego) każda.          

          2.   Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca  2013 roku."          

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: