Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Ochrona informacji niejawnej.

 

Informujemy, że w celu zapewnienia  bezpiecznego i spełniającego ustawowe wymogi procesu przetwarzania informacji niejawnej, utworzyliśmy w Spółce Kancelarię Niejawną  dla klauzuli „zastrzeżone”,  oraz utworzyliśmy specjalny pion ochrony informacji niejawnej ( zgodnie z  Ustawą  z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) ) .        

sejf

W skład pionu ochrony informacji niejawnych wchodzą:

- Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnej,

- Kierownik Kancelarii Niejawnej,

- Autonomiczne Stanowisko Komputerowe.            

Pionem ochrony informacji niejawnej kieruje Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnej ( Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego), którego powołał Kierownik Przedsiębiorstwa.

Wyodrębnioną komórką organizacyjną wchodzącą w skład pionu ochrony informacji niejawnej  jest Kancelaria Niejawna, która podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnej i odpowiada za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów niejawnych uprawnionym osobom. Kancelarią Niejawną kieruje Kierownik Kancelarii Niejawnej.

Do zadań pionu ochrony informacji niejawnej należy w szczególności:

- zapewnienie ochrony informacji niejawnej;

- zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

- kontrola ochrony informacji niejawnej oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

- okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

- opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych  w Spółce i nadzorowanie jego realizacji;

- szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.