Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Korekta Skonsolidowanego Raportu okresowego za II kwartał 2014 roku.

Korekta Skonsolidowanego Raportu okresowego za II kwartał 2014 roku

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ), przekazuje w załączeniu korektę Skonsolidowanego Raportu okresowego za II kwartał 2014r. o nr 31/2014r.


Korekta raportu wynika z popełnionego błędu rachunkowego, polegającego na umieszczeniu w tabelach bilansowych skonsolidowanych ( na str.6, str. 7 raportu ) niewłaściwej  wartości sumy bilansowej w wysokości 36 907 713,94 zł oraz w tabelach bilansowych jednostkowych ( na str.13, str.14 raportu ) niewłaściwej  wartości sumy bilansowej w wysokości 36 882 070,69 zł.

Błąd rachunkowy polegał na wpisaniu niewłaściwej kwoty w aktywach i pasywach bilansu w pozycji należności oraz zobowiązań z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych świadczeń, co spowodowało również korektę rachunku przepływów pieniężnych w części dotyczącej działalności operacyjnej w pozycjach zmian stanu należności i zobowiązań krótkoterminowych.

Powyższy błąd  dotyczył wyłącznie pozycji rozrachunków i nie wpłynął na zmianę wyniku finansowego.

W wyniku prawidłowo wpisanych wartości w  skorygowanym raporcie kwartalnym  suma bilansowa w tabelach bilansowych skonsolidowanych ( na str.6, str. 7 raportu ) wynosi 35 889 852,89 zł oraz w tabelach bilansowych jednostkowych ( na str.13, str.14 raportu ) wynosi 35 864 209,64 zł.                

Pozostałe informacje zawarte w Skonsolidowanym Raporcie okresowym za II kwartał 2014r.  nie uległy zmianom.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: