Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Kamienna grobla oddzielająca rzekę Wisłę Śmiałą od Jeziora Ptasi Raj.

Rezerwat Ptasi Raj

Nazwa kontraktu: Rozbudowa kamiennej grobli oddzielającej rzekę  Wisłę Śmiałą od Jeziora Ptasi Raj.

Umowę podpisano w dniu 20.03.2014r.  z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.

Wartość kontraktu: 7.494.216,11 zł netto.

Termin realizacji: 30 listopad 2016r.

Termin zakończenia: 1 września 2016r.

Lokalizacja inwestycji: Zobacz na wikimapii.

Przedmiotem umowy jest  rozbudowa  grobli  na  długości  ok.  1080  m.

Kamienna Grobla Ptasi Raj - przed przebudową

Konieczność inwestycji wynikała z potrzeba zabezpieczenia rezerwatu Ptasi Raj przed ewentualnymi zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi z toru wodnego na Wiśle Śmiałej. Rozbudowa grobli polegała na podwyższeniu grobli o 0,5 m od istniejącej korony grobli, wykonaniu szczelnego rdzenia z prefabrykatów żelbetowych oraz wykonania metalowych zastawek. Od strony Wisły Śmiałej w celu zabezpieczenia grobli przed falowaniem wykonano narzut kamienny z łamanego kamienia granitowego sklamrowanego betonem hydrotechnicznym. Korona i skarpa od strony rezerwatu została wykonana z okładziny kamiennej. W trakcie trwania inwestycji uzupełniono narzut kamienny na falochronie wschodnim ujścia rzeki Wisły Śmiałej. Ponadto zainstalowano rury osłonowe w grobli w celu umożliwienia w przyszłości wykonania tras kablowych na całej długości obiektu. Na krańcach grobli zamontowano szlabany i tablice informacyjne.

 

Parametry grobli:

1. Długość grobli: 1080 metrów;

2. Szerokość w koronie: 2m;

3. Powierzchnia okładziny kamiennej: 5666 m2;

4.Objętość wykonanego narzutu kamiennego:  6000 m3;

5. Objętość zasypki: 4 727 m3;

6. Objętość betonu 1539 m3;

7. Grobla złożona z dwóch przepustów wyposażonych w zastawki z systemem hydraulicznym sterowaną za pomocą systemu GSM oraz kładki dla pieszych;

 

Zakres prac obejmował:

1. Roboty ziemne i rozbiórkowe;

2. Montaż prefabrykatów i studzienek elektrycznych wraz z rurami osłonowymi;

3. Układanie materacy gabionowych;

4. Wykonanie zasypki z tłucznia;

5. Wykonanie narzutu kamiennego od strony rzeki Wisły Śmiałej;

6. Betonowanie narzutu kamiennego;

7. Układanie okładziny kamiennej wraz z spoinowaniem;

8. Rozbudowa żelbetowych przepustów wraz z wykonaniem kładek dla pieszych;

9. Montaż zastawek wraz z systemem hydraulicznym i automatyką na przepustach grobli;

10. Uzupełnienie narzutu kamiennego na falochronie ujścia Wisły Śmiałej;

11. Montaż wyposażenia grobli;

 

Całość robót została wykonana z użyciem sprzętu pływającego. Przez cały okres inwestycji prowadzony był monitoring środowiskowy i ornitologiczny w tym badania wody Wisły Śmiałej.

Roboty w toku - Kamienna Grobla Ptasi Raj
Roboty w toku - Kamienna Grobla Ptasi Raj
Roboty w toku - Kamienna Grobla Ptasi Raj
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grobla po wykonaniu prac budowlnaych: