Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na WZA
ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. 4 587 800  82,25 %   82,25 %
Wiesław Czarnecki    358 840    6,43 %   6,43 %
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski       61 510     1,10 %     1,10 %
Pozostali akcjonariusze    569 450    10,22 %     10,22 %
Razem 5 577 600 100,00 % 100,00 %

Emitent informuje, że Akcjonariusze posiadający udział powyżej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki zobowiązani są do przekazywania informacji o zmianach w stanie posiadania akcji Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

 

Notowania

W dniu 23 stycznia 2013r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę nr 69/13 w sprawie określenia dnia podziału notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu akcji Emitenta.

Na mocy tejże Uchwały Zarząd KDPW postanowił określić - w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji ( z 0,20 zł na 0,10 zł ) spółki NAVIMOR-INVEST S.A. oznaczonych kodem PLNVMRI00017 - dzień 29 stycznia 2013 roku, jako dzień podziału 2.727.050 akcji Emitenta na 5.454.100 akcji. Podział nastąpił w stosunku wymiany 1:2.Z dniem 29 stycznia 2013r. notowanych jest 5.454.100 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł  każda.

Wybierz zakres czasowy pod wykresem.